Scipeáil chuig ábhar

Tugann dhá chúrsa céime nua deis órga do mhic léinn dearaidh agus ceardaíochta

Postáilte ar 29.03.2021
Preasráitis

Fógraíonn Comhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann comhpháirtíocht nua nuálach le hInstitiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo

Tá comhpháirtíocht nua spreagúil fógartha ag Comhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann (DCCI) le hInstitiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo (GMIT) ina gcruthófar dhá chúrsa céime nua do mhic léinn.

Beidh athdhearadh agus forbairt bhreise na gcúrsaí DCCI i Scileanna & Dearadh Ceirmeachta agus Seodra agus Scileanna &Dearadh Goldsmithing ina chloch mhíle shuntasach don earnáil. Cinnteoidh sé go mbainfidh leibhéal ard ceardaithe céim amach le cáilíochtaí feabhsaithe in Éirinn, agus ag an am céanna go gcoinneofar scileanna ársa na gaibhneachta óir agus na criadóireachta 'ag caitheamh' beo.

Roghnaíodh GMIT mar chomhpháirtí ardoideachais DCCI tar éis cruinnithe comhairliúcháin le seacht n-institiúid tríú leibhéal ar fud na tíre.

D'oibrigh DCCI a Chúrsa Scileanna & Deartha Ceirmeachta ag Muileann an Oileáin i mBaile Mhic Andáin, Contae Chill Chainnigh, ó 1990. Bogfaidh an Cúrsa Scileanna & Deartha Seodra agus Gaibhneachta Óir, atá sa 24ú bliain anois, ó Chlós an Chaisleáin i gCill Chainnigh go dtí an seanteach cúirte i mBaile Mhic Andáin chomh luath agus a bheidh na hoibreacha forbartha críochnaithe.

Tá an dá chúrsa atá lonnaithe i gCill Chainnigh, agus an bhéim láidir atá acu ar scileanna láimhe, ina gcláir chreidiúnaithe dhá bhliain ag Leibhéal 7 den Dioplóma Náisiúnta faoi láthair. Mar sin féin, déanfar an dá chúrsa a athdhearadh agus a fhorbairt tuilleadh mar chúrsaí stádas céime onóracha trí bliana mar chuid den chomhpháirtíocht nua DCCI-GMIT.

Tá Scoil Deartha & Ealaíon Cruthaitheach GMIT bunaithe ar champais chathair na Gaillimhe (Cluain Mhuire) agus Leitir Fraic araon. Tá trí roinn sa scoil faoi láthair; Ionad na nEalaíon Cruthaitheach & na Meán;  An tIonad Náisiúnta Barr Feabhais i nDearadh & Teicneolaíocht Troscáin; agus an Roinn Oideachais Chruthaithigh.

Tá GMIT ag soláthar cláir ardoideachais a bhaineann le Tionscail Dearaidh, Cruthaitheacha agus Cultúrtha le beagnach 50 bliain anuas. Faoi láthair tá thart ar 700 mac léinn ag Scoil an Deartha agus na nEalaíon Cruthaitheach ar fud an dá champas agus tá rolluithe ag fás de réir an fháis eacnamaíoch leanúnach ar dheiseanna gairme sna hearnálacha cruthaitheacha éagsúla agus i réimsí gaolmhara. Tá teagmháil dhomhain ag an scoil lena comhpháirtithe tionscail agus lena pobail réigiúnacha trína céimithe ardcháilithe, socrúcháin oibre, cláir scilbhunaithe fheidhmeacha, agus tionscadail taighde.

 

Dúirt Príomhfheidhmeannach DCCI Rosemary Steen go raibh sineirgí idir samhail agus éiteas na gcúrsaí atá lonnaithe i gCill Chainnigh agus an tIonad Náisiúnta Barr Feabhais i nDearadh agus Teicneolaíocht Troscáin agus Ionad GMIT do chláir na nEalaíon Cruthaitheach agus na Meán GMIT, ina ghné lárnach de chinneadh na gníomhaireachta náisiúnta.

Dúirt Rosemary Steen: "Tá ríméad orm an chomhpháirtíocht nuálach nua seo idir Comhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann agus Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo a fhógairt.

Is am an-spreagúil é seo dár gcúrsaí seodra, gaibhneachta óir agus criadóireachta fadbhunaithe. Fuarthas maoiniú anuraidh chun 'ionad barr feabhais' seodra nua a dhéanamh de Theach na Seisiún stairiúil i mBaile Mhic Andáin agus táimid ag súil go mór leis an dá chúrsa atá againn cheana féin a athdhearadh agus a fhorbairt go caighdeán Céime Leibhéal 8. Tá daonra atá ag dul in aois in earnáil na ceardaíochta agus mar sin tá oiliúint agus uas-sciliú daoine óga ríthábhachtach chun na scileanna ársa seo a choinneáil beo.

Táimid ag súil le bheith ag obair le GMIT sna blianta amach romhainn. Tá samhail agus éiteas Scoil Deartha agus Ealaíon Cruthaitheach GMIT, agus í ag díriú go dian ar scileanna feidhmeacha, ag díriú go dlúth ar ár gcur chuige agus ar ár luachanna.

Ba mhaith le DCCI buíochas a ghabháil leis na hinstitiúidí tríú leibhéal eile ar fad a ghlac páirt sa phróiseas comhairliúcháin agus táimid ag súil le deiseanna oideachais a fhiosrú le hinstitiúidí eile thar réimse disciplíní sna míonna agus sna blianta amach romhainn."

Dúirt Uachtarán GMIT, an Dr Orla Flynn: "Is forbairt straitéiseach thábhachtach í an chomhpháirtíocht idir GMIT agus DCCI don tionscal deartha agus déanta. Tá na cláir seo uathúil san earnáil agus beidh deiseanna nua spreagúla mar thoradh ar an gcomhoibriú agus an caidreamh a fhorbairt idir GMIT agus DCCI. Táimid thar a bheith dearfach leis an tionscnamh thar a bheith dearfach seo, agus táimid ag tnúth le bheith ag obair le DCCI."

Dúirt Ceann Scoil an Dearaidh agus na nEalaíon Cruthaitheach GMIT, an Dr Paddy Tobin: "Tá ríméad orainn dul i gcomhpháirtíocht le DCCI chun na cúrsaí iontacha seo a fhorbairt agus a sheachadadh mar chláir chéime Leibhéal 8. Tá clú agus cáil ar na cúrsaí DCCI sa Chúrsa Scileanna & Deartha Ceirmeachta agus i Scileanna Seodra & Gaibhneachta Óir i measc an phobail chruthaithigh in Éirinn agus go hidirnáisiúnta.

Léiríonn cur chuige agus samhail oideachais DCCI chomh maith sin le taithí GMIT ar theoiric agus ar chleachtas, smaointeoireacht agus déanamh, dearadh agus déanamh inár gcláir chéime troscáin, criadóireachta agus teicstílí. Tá sé chomh tábhachtach cothromaíocht cheart a bhaint amach idir oideachas feidhmeach agus scileanna feidhmeacha, i gcomhthéacs ardoideachais, chun cabhrú le daltaí a lánacmhainneacht chruthaitheach a bhaint amach. Is fíorchruinniú intinne í an chomhpháirtíocht nua spreagúil seo idir GMIT agus DCCI agus is scéal é ina bhfuil paisean comhroinnte ann maidir le dearadh, déanamh agus forbairt chruthaitheach ár gcuid mac léinn go léir."

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi chúrsaí Scileanna & Deartha DCCI, tabhair cuairt ar www.dcci.ie/learners/dccoi-skills-design-courses

 

Maidir le hInstitiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo (GMIT)
Cuireann GMIT cúrsaí fochéime agus iarchéime ar fáil ag cúig champas in iarthar na hÉireann (Bóthar Bhaile Átha Cliath agus Bóthar Mhuine Mheá i gcathair na Gaillimhe, Caisleán an Bharraigh i gContae Mhaigh Eo, Leitir Fraic agus An Creagán i gContae na Gaillimhe) le tacaíocht óna lárionaid taighde agus a Moil Nuálaíochta.  Cuireann an institiúid os cionn 100 cúrsa CAO ar fáil i dTalmhaíocht, Gnó, Ríomhaireacht & Eolaíocht, Dearadh & Ealaíona Cruthaitheacha, Innealtóireacht, Dearadh Troscáin & Teicneolaíocht, Óstán & Turasóireacht, Altranas & Cúram Sóisialta, agus Oideachas Allamuigh, chomh maith le cúrsaí uasoiliúna Springboard agus cúrsaí iarchéime. Tar éis níos mó ná 50 bliain mar institiúid ardoideachais, leanann GMIT ar aghaidh ag soláthar taithí claochlaitheach ardoideachais le pobal de 700 ball foirne do níos mó ná 7,000 mac léinn. Tá GMIT in éineacht lena chomhpháirtithe IT Shligigh agus IT Leitir Ceanainn, ag obair faoi láthair chun a bheith ina hOllscoil Teicneolaíochta (TU) d'Iarthar agus d'Iarthuaisceart na hÉireann. www.gmit.ie

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le [email protected]