Scipeáil chuig ábhar

An Comhlacht um Shaoráil Faisnéise

Is í Comhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann (DCCI) príomh-churadh an tionscail dearaidh agus ceardaíochta in Éirinn, ag cothú a fáis agus a neart tráchtála, ag cur a féiniúlacht uathúil in iúl agus ag spreagadh dearadh, nuálaíocht agus iomaíochas ardchaighdeáin. Tá gníomhaíochtaí DCCI maoinithe ag an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta trí Fhiontraíocht Éireann.

I gcomhar le heagraíochtaí comhpháirtíochta, thionóil DCCI Dearadh na hÉireann 2015 (DnÉ2015) thar ceann na Roinne Post, Fiontar agus Nuálaíochta, na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála agus Fiontraíocht Éireann.

Ár Stair

Bunaíodh Comhairle Cheardaíochta na hÉireann, atá ag trádáil anois mar Chomhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann, i 1971. Is féidir príomhdhátaí inár stair a fheiceáil inár dTuarascáil Bhliantúil.

Ár Ról, Freagrachtaí agus Feidhmeanna

The remit of Design & Crafts Council of Ireland can be viewed on our ‘What We Do‘ page.

Ár Rialachas

Tá Bord Stiúrthóirí Chomhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann (DCCI) comhdhéanta d'ainmnithe ón Aire agus de chomhaltaí tofa araon. Tá Bord DCCI tiomanta do na caighdeáin is airde rialachais chorparáidigh agus dá chinntiú go gcuirtear prionsabal an luacha ar airgead i bhfeidhm ar fud ghníomhaíochtaí uile na heagraíochta, chun toradh leanúnach a ghiniúint ar infheistíocht na gcistí a chuirtear ar fáil dúinn trí Fhiontraíocht Éireann. Is é an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta a eisíonn an barántas ceapacháin chuig Bord DCCI agus maireann sé ar feadh 3 bliana, díreach mar an téarma céanna leis na hionadaithe dearaidh agus ceardaíochta a thoghann ár n-eagraíochtaí ballraíochta ag an gCruinniú Cinn Bhliana. Buail lenár gComhaltaí Boird anseo.

Ár bhfoireann

Buail le foireann DCCI anseo agus aimsigh an duine ábhartha le haghaidh do cheiste.

Ár bpleananna straitéiseacha 

Publications outlining the strategic plans of Design & Crafts Council Ireland over a stated period of time are available here.

Ár dtuarascálacha bliantúla 

Tá Tuarascálacha Bliantúla foilsithe ag Comhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann ar fáil anseo.

Ár Suíomh agus Sonraí Teagmhála

The Design & Crafts Council Ireland offices are located right beside the DCCI Gallery, Castle Yard, which is opposite Kilkenny Castle.

Comhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann, Clós an Chaisleáin, Cill Chainnigh, Éire.

See contact details here.

Cairt Seirbhíse Amach

Léigh ár gCairt Seirbhíse anseo.