Scipeáil chuig ábhar
An tAire Simon Coveney, Sárthaispeántas 2023 - Mór
Straitéis DCCI

Todhchaí dhearadh na hÉireann a thógáil trí cheithre cholún straitéiseacha

Cuireann fís, misean agus luachanna DCCI leis na cuspóirí a shanntar thar 4 cholún straitéiseacha – ár bpríomhréimsí fócais sna blianta amach romhainn.

Colún 1

 

Cumas agus acmhainn a fhorbairt chun fás athléimneach a sholáthar

Dírítear i gColún 1 ar fhás athléimneach a bhaint amach d'fhiontair cheardaíochta agus dearaidh trí oideachas agus oiliúint phraiticiúil, arna seachadadh trí chomhoibriú le príomh-chomhpháirtithe.

 

Cuspóirí ardleibhéil

 • Cumas agus acmhainn na n-earnálacha ceardaíochta agus dearaidh a ardú
 • An oidhreacht a chaomhnú agus dea-chleachtais a roinnt trí chomhoibriú ar fud na n-earnálacha
 • Fás athléimneach a thógáil le meantóireacht ghníomhach agus ábhartha do chliaint
 • Comhpháirtíochtaí le Fiontraíocht Éireann agus Oifigí Fiontair Áitiúla a shainiú go soiléir

An chaoi a bhfuilimid ag cur an cholúin seo i gcrích

Colún 2

 

Dearadh a chur chun cinn ar fud na hÉireann

Dírítear i gColún 2 ar dhearadh a neadú ar bhealach níos doimhne sa tsochaí agus sa gheilleagar, chun deiseanna níos fearr a bhaint amach d'earnáil an dearaidh agus chun a tionchar a mhéadú.

 

Cuspóirí ardleibhéil

 • Feasacht a mhéadú ar na buntáistí a bhaineann le réiteach fadhbanna trí smaointeoireacht dearaidh san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach
 • Rannpháirtíocht na hearnála dearaidh a mhéadú le DCCI
 • Úinéireacht a thaispeáint don chlár oibre dearaidh in Éirinn le béim ar thorthaí eacnamaíocha a sheachadadh agus a chur in iúl, agus beartas amach anseo a mhúnlú trí nuálaíocht leathan dearaidh a chur i bhfeidhm
 • Tionchar fiúntach a dhíriú, rath an dearthóra a chur i gcroílár na cinnteoireachta faoin gcolún seo

An chaoi a bhfuilimid ag cur an cholúin seo i gcrích

Sárthaispeántas DCCI - Expo® Cruthaitheach na hÉireann 2023.
Colún 3

 

Inbhuanaitheacht a threorú agus a léiriú

Dírítear i gColún 3 ar ról intreach na ceardaíochta agus an dearaidh a roinnt maidir leis an gclár oibre inbhuanaitheachta a sheachadadh ar fud na n-earnálacha poiblí agus príobháideacha.

 

Cuspóirí ardleibhéil

 • Tacú le smaointeoireacht dearaidh mar phríomhghné chun saincheisteanna inbhuanaitheachta a réiteach san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach
 • Scileanna ceardaíochta margaidh do thomhaltóirí mar chleachtais inbhuanaithe agus aschur ceardaíochta mar shamplaí den gheilleagar ciorclach, cáilíocht agus ceannach áitiúil chun borradh a chur faoin éileamh tráchtála
 • Cabhrú le baill agus cliaint cleachtais nuálacha inbhuanaithe a ghlacadh amhail priontáil coise carbóin agus dearbhú tionscnaimh, chomh maith le beartais dramhaíola nialasacha agus dea-chleachtas i margaíocht ghlas

An chaoi a bhfuilimid ag cur an cholúin seo i gcrích

Colún 4

 

DCCI a phromhadh sa todhchaí

Díríonn an Cumasóir Coiteann ar na gnéithe riachtanacha de bhonneagar DCCI a chomhlíonadh, acmhainní agus rialachas a chur ar fáil chun an acmhainneacht iomlán a bhaint amach ar fud na bpríomhcholún.

 

Cuspóirí ardleibhéil

 • Baill foirne a fhorbairt trí oiliúint agus feabhsú cumais, chomh maith le hearcaíocht chuí a chur i gcrích atá dírithe ar sheachadadh straitéise rathúil agus móiminteam a thógáil ar fud ghníomhaíochtaí na n-earnálacha ceardaíochta agus dearaidh
 • Bonneagar TF a nuashonrú chun freastal ar bhaill agus ar chliaint ar bhealach níos éifeachtúla, lena n-áirítear córas nua CRM agus forbairt ardán ríomhthráchtála
 • Seirbhísí comhairleacha leanúnacha a fhostú chun athrú a leabú agus lánacmhainneacht na straitéise a bhaint amach

An chaoi a bhfuilimid ag cur an cholúin seo i gcrích

https://www.dcci.ie/wp-content/uploads/2023/04/Design-Island_daa_Ceramics_Ceramics-Skills-Design-Course_Steve-Meek_PR-Design-Ireland-Homepage-Banner-Image.jpg

Léigh straitéis DCCI do 2022 – 2026

 

Faigh tuilleadh eolais