Scipeáil chuig ábhar

Baineann NPU Gradam Airgid d'Infheisteoirí san Éagsúlacht amach

Postáilte ar 23.01.2023
Preasráitis

PREASRÁITEAS THAR CEANN NA PÍOBAIRÍ UILLEANN

Dé Luain 23 Eanáir 2023

Tá ríméad ar Na Píobairí Uilleann (NPU) an Gradam Airgid d'Infheisteoirí san Éagsúlacht a bhaint amach ó Ionad na hÉireann um Éagsúlacht.

Léiríonn an Gradam an obair rathúil a rinne NPU go dtí seo chun Comhionannas, Éagsúlacht agus Cuimsiú (EDI) a leabú ar fud na heagraíochta, obair atá ag éirí níos tábhachtaí i bhfianaise na spéise éagsúla sa phíb uilleann, go náisiúnta agus ar fud an domhain, agus teacht chun cinn guthanna nua in Éirinn.

Dúirt Príomhfheidhmeannach an NPU Gay McKeon: "Táimid thar a bheith sásta leis an dul chun cinn atá déanta ag Na Píobairí Uilleann go dtí seo agus atá formhuinithe ag fáil an Ghradaim seo. Is cloch mhíle an-suntasach é inár dturas, ag iarraidh barr feabhais a bhaint amach maidir le comhionannas, éagsúlacht agus cuimsiú.

D'oibríomar chun na luachanna sin a chur chun cinn ar fud ár ngníomhaíochtaí agus chun ceannaireacht a léiriú sa réimse seo, agus táimid tiomanta don phróiseas leanúnach feabhsúcháin.

Leanfaidh NPU ar aghaidh ag obair le hIonad na hÉireann um Éagsúlacht chun a chinntiú go sroichfimid gach earnáil den tsochaí, sa bhaile agus thar lear, agus go leanfaimid orainn ag dearbhú an ríthábhacht a bhaineann le comhionannas, éagsúlacht agus cuimsiú."

I mí na Samhna 2021, bhain NPU an Gradam Cré-Umha d'Infheisteoirí san Éagsúlacht amach agus ó shin i leith lean an eagraíocht ar aghaidh ag cur comhionannais, éagsúlachta agus cuimsithe mar phríomhthosaíocht ar ár gclár oibre maidir le feabhsú leanúnach próisis. Is Tosaíocht Straitéiseach de chuid Straitéis Eagraíochtúil an NPU é an Gradam Airgid a bhaint amach, Ag Roinnt Fuaim na hÉireann 2022-2024.

Tugadh aitheantas don NPU leis an ngradam tar éis anailís a dhéanamh ar a chuid oibre, ar a bheartais, ar a oiliúint agus ar shraith agallamh foirne maidir le héagsúlacht agus cuimsiú. Is éard atá i gceist le tiomantas d'fheabhsú leanúnach ná sprioc atá roinnte ag an dá eagraíocht agus beidh NPU ag ullmhú anois don chéad chéim eile den turas chun a stádas a fheabhsú tuilleadh.

Dúirt Caroline Tyler, Stiúrthóir Bainistíochta Ionad na hÉireann um Éagsúlacht: "Comhghairdeas leis an bhfoireann ar fad ag Na Píobairí Uilleann as Infheisteoirí in Airgead na hÉagsúlachta a bhaint amach. Táimid ag súil le bheith ag obair leo ar an gcéad chéim eile dá n-aistear agus ceiliúradh a dhéanamh ar an tionchar ar fud na heagraíochta ar fad – ar fud na hÉireann agus ar fud an domhain araon."

Is é Infheisteoirí san Éagsúlacht príomhmharc creidiúnaithe feidhmíochta EDI na hÉireann. Tacaíonn an clár le turas an fheabhsaithe leanúnaigh trí chreat struchtúrtha a chur ar fáil chun cleachtais agus cultúr a athrú ó bhonn. Comhlánaíonn an creidiúnú seo an clár Safe to Create, tionscnamh de chuid na Roinne Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, ar ghlac NPU leis i mí na Samhna 2022.

Maidir leis na Píobairí Uilleann

Bunaíodh Na Píobairí Uilleann (NPU), Cumann na bPíobairí Uilleann i 1968 nuair a bhí níos lú ná 100 píobaire uilleann fágtha. Sa lá atá inniu ann is eagraíocht ealaíon rathúil é NPU atá tiomanta d'Fhuaim na hÉireann a Roinnt trí Rochtain, Oideachas, Feidhmíocht agus Caomhnú.

Ó nochtadh a áitreabh Seoirseach athchóirithe ag 15 Sráid Henrietta, Baile Átha Cliath, i mí Eanáir 2007, tá NPU gnóthach ag freastal ar an éileamh méadaitheach ar theagasc rialta, chomh maith le go leor foilseachán agus taifeadtaí suntasacha a scaoileadh. Agus an t-éileamh ar phíobaí i bhfad níos mó ná an soláthar, bunaíodh Ionad Oiliúna tiomnaithe – PipeCraft – in 2011 chun oiliúint a chur ar fáil i gceird ardoilte na bpíobairí uilleann.

Tá NPU creidiúnaithe ag UNESCO mar Eagraíocht Neamhrialtasach inniúil i réimse na hOidhreachta Cultúrtha Doláimhsithe (ICH). Rinne NPU stocaireacht ar Rialtas na hÉireann chun Coinbhinsiún UNESCO ar Oidhreacht Chultúrtha Dholáimhsithe a dhaingniú, rud a d'fhág gur cuireadh Píobaireacht Uilleann ar Liosta ionadaíoch UNESCO d'Oidhreacht Chultúrtha Dholáimhsithe an Chine Dhaonna i mí na Nollag 2017.

In 2023, bhain NPU an Gradam Airgid d'Infheisteoirí san Éagsúlacht amach ó Ionad na hÉireann um Éagsúlacht.

I measc phríomhghníomhaireachtaí maoinithe Na Píobairí Uilleann tá An Chomhairle Ealaíon, An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, agus Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.

Na Píobairí Uilleann, 15 Sráid Henrietta, Baile Átha Cliath 1, Éire

Fón: +353-1-8730093

Ríomhphost: [email protected]

Suíomh gréasáin: www.pipers.ie

Facebook: www.facebook.com/napiobairiuilleann

Twitter: www.twitter.com/napiobairi

Instagram: www.instagram.com/napiobairiuilleann/


 

Baineann NPU Gradam Airgid d'Infheisteoirí san Ilghnéitheacht amach

Preasráiteas ó Na Píobairí Uilleann

Dé Luain 23ú Eanáir

Tá an-áthas ar Na Píobairí Uilleann (NPU) an Gradam Airgid d'Infheisteoirí san Ilghnéitheacht a bhaint amach ó Ionad na hÉireann um an Ilghnéitheacht.

Léiriú é an Gradam ar an obair rathúil atá déanta ag NPU go dtí seo leis an gComhionannas, leis an Ilghnéitheacht agus leis an Ionchuimsiú a fhréamhú san eagraíocht. Tá fás ag teacht ar thábhacht na hoibre seo mar gheall ar an ilghnéitheacht a bhaineann leis an spéis a chuirtear sna píb uilleann, in Éirinn agus go hidirnáisiúnta, agus mar gheall ar theacht chun cinn guthanna nua in Éirinn.

Bhí an méid seo le rá ag príomhfheidhmeannach NPU, Gay McKeon: "Tá an-áthas orainn faoin dul chun cinn atá déanta ag NPU go dtí seo, dul chun cinn a bhfuil aitheantas tugtha ag bronnadh an Ghradaim seo dó. Cloch mhíle shuntasach inar dturas atá ann, agus muid ag iarraidh ardchaighdeán feabhais a bhaint amach i dtaca leis an gComhionannas, leis an Ilghnéitheacht agus leis an Ionchuimsiú.

Tá obair déanta againn leis na luachanna seo a chur chun cinn inar gcuid ghníomhachtaí agus le ceannaireacht a léiriú sa réimse seo, agus táimid tiomanta don phróiseas leanúnach feabhsaithe.

Leanfaidh NPU ar aghaidh lena chuid oibre le hIonad na hÉireann um an Ilghnéitheacht le cinntiú go dtiocfaimid chomh fada le gach grúpa sa tsochaí, in Éirinn agus thar lear, agus go leanfaimid orainn ag leagadh béime ar thábhacht mhór an Chomhionannais, na hIlghnéitheachta, agus an Ionchuimsithe."

I mí na Samhna 2021 bhain NPU an Gradam Cré-umha d'Infheisteoirí san Ilghnéitheacht amach, agus ó shin amach tá tosaíocht ag an gComhionannas, ag an Ilghnéitheacht agus ag an Ionchuimsiú ar an gclár oibre atá againn don phróiseas leanúnach feabhsaithe. Tosaíocht straitéiseach de chuid Straitéis eagraíochta NPU, Sharing the Sound of Ireland 2022-2024, is ea baint amach an Ghradaim Airgid seo.

Is ar lorg anailís a rinneadh ar a chuid oibre, ar a pholasaithe agus ar a chuid traenála, agus ar lorg agallaimh a cuireadh ar bhaill foirne faoi chúrsaí ilghnéitheachta agus ionchuimsithe, a tugadh aitheanta do NPU leis an nGradam Airgid. Sprioc atá ag an dá eagraíocht is ea an dul chun cinn, agus beidh NPU ag ullmhú anois don chéad chéim eile ina thuras le stádas níos airde fós a bhaint amach.

Deir stiúrthóir bainistíochta Ionad na hÉireann um an Ilghnéitheacht, Caroline Tyler: 'Comhghairdeas leis an bhfoireann ar fad ag NPU as an nGradam Airgid d'Infheisteoirí a bhaint amach. Táimid ag súil le bheith ag obair leo ar an gcéad chuid eile dá dturas, agus le ceiliúradh a dhéanamh ar an tionchar atá aige ar an eagraíocht – in Éirinn agus ar fud an domhain.

Is é 'Infheisteoirí san Ilghnéitheacht' príomhchomhartha creidiúnaithe na hÉireann maidir le feidhmiú an Chomhionannais, na hIlghnéitheachta agus an Ionchuimsithe. Tacaíonn an eagraíocht le turas leanúnach an fheabhais trí fhráma struchtúrtha a chur ar fáil a bhfuil sé mar aidhm aige cleachtais agus cultúr a athrú. Cuireann an creidiúnú seo leis an gclár Safe to Create, tionscnamh de chuid an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus na Meán, ar ghlac NPU leis i mí na Samhna 2022.

Eolas faoi Na Píobairí Uilleann

Bunaíodh Na Píobairí Uilleann (NPU) in 1968 ag an am a cheaptar go raibh níos lú ná 100 píobaire uilleann fágtha sa tír. Ach is eagraíocht atá faoi bhláth inniu í agus é mar aidhm aici Fuaim na hÉireann a roinnt trí Rochtain, trí Oideachas, trí Thaibhiú agus trí Chaomhnú.

Ón am ar oscail NPU a áitreabh i dteach Seoirseach athchóirithe i 15 Sráid Henrietta, Baile Átha Cliath in 2007 tá sé ag freastal ar an éileamh atá ag fás gan stad ar oiliúint rialta ar an uirlis. Tá sé ag foilsiú agus ag eisiúint taifeadtaí tábhachtacha ó shin i leith freisin.   Toisc go bhfuil éileamh thar na bearta ar an uirlis í fhéin, bhunaigh NPU a sainionad oiliúna PipeCraft in 2011 chun oiliúint a chur ar fáil ins an saincheird ardoilte de dhéantús píbe.

Tá NPU creidiúnaithe le hEagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe (UNESCO) mar eagraíocht neamhrialtasach inniúil (NGO) in san earnáil a bhaineann le hOidhreacht Chultúir Dholáimhsithe (ICH).

Chuaigh NPU i mbun stocaireachta le Rialtas na hÉireann chun go ndaingneodh sé Coinbhinsiún UNESCO maidir le hOidhreacht Chultúir Dholáimhsithe. De thoradh ar sin chuir UNESCO Píobaireacht Uilleann ar a Liosta Ionadaíoch d'Oidhreacht Chultúir Dholáimhsithe an Chine Daonna i Nollaig 2017.

In 2023 bhronn Ionad na hÉireann um Ilchineálacht a nDámhachtain Airgid um Ilchineálacht ar NPU.

Is iad príomh-mhaoinitheoirí NPU ná Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, An Chomhairle Ealaíon agus Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.

 

Na Píobairí Uilleann, 15 Sráid Henrietta, Baile Átha Cliath 1, Éire

Teileafón: +353-1-8730093

Ríomhphost: [email protected]

Suíomh idirlín: www.pipers.ie

Facebook: www.facebook.com/napiobairiuilleann

Twitter: www.twitter.com/napiobairi

Instagram: www.instagram.com/napiobairiuilleann/