Scipeáil chuig ábhar

Tacaíocht láidir áitiúil do thomhaltóirí a spreagann fás leanúnach easpórtála agus fostaíochta d'earnáil cheardaíochta agus dearaidh na hÉireann Fáiltíonn Cruinniú Cinn Bhliana Chomhairle Dearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann roimh fhás breise san fhostaíocht agus láimhdeachas san earnáil dearaidh agus ceardaíochta

Postáilte ar 28.05.2024
Preasráitis

 • Tá infheistíocht Rialtas na hÉireann ag cur fás láidir ar fáil le circa. 63,000 duine atá fostaithe go díreach i gceardaíocht agus i ndearadh, méadú 4,000 duine atá fostaithe san earnáil.
 • Ranníocaíocht eacnamaíoch dhíreach €4.2 billiún Oll-Bhreisluach (GVA) arb ionann í agus c. 1.2% den GVA a ghin geilleagar na hÉireann in 2022*
 • Tá 21,000 fiontar dearaidh agus ceardaíochta i bhfeidhm in Éirinn
 • Fás os cionn 7% ar fhostaithe a oibríonn go díreach i gceardaíocht agus i ndearadh idir 2020 agus 2022
 • Léiríonn taighde ar an 150 cliant is mó sa DCCI go raibh ioncam €81.3 milliún
 • Tá fás mór tagtha ar onnmhairí in earnáil an dearaidh agus na ceardaíochta, go háirithe go Meiriceá Thuaidh
 • Tá 79% de dhearthóirí agus ceardaithe ag iarraidh a ngnó a fhás sa bhliain amach romhainn
 • Fás earnálach leanúnach in ainneoin na ndúshlán eacnamaíoch mar gheall ar ghlúin nua déantóirí agus dearthóirí a úsáideann cúrsaí digiteacha chun deiseanna agus rannpháirtíocht tomhaltóirí leis an taithí a dhéanamh a dhíghlasáil

 

28 Bealtaine 2024: Reáchtálann Comhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann (DCCI) a Cruinniú Cinn Bhliana inniu, Dé Máirt, an 28Bealtaine, in CREW, Creative Enterprise West, ar Champas Ollscoil Teicneolaíochta an Atlantaigh (ATU), Gaillimh. D'fhógair Príomhfheidhmeannach Rosemary Steen in éineacht le Peter Hynes, Cathaoirleach Bhord DCCI, na torthaí inniu tar éis bliana a dó de straitéis DCCI 2022-2026.  Is é Joseph Walsh, Dearthóir agus Déantóir Éireannach an príomhchainteoir ag Cruinniú Cinn Bhliana DCCI.

 

Roimhe seo, bhí 59,000 fostaithe go díreach san earnáil deartha agus ceardaíochta, atá tar éis fás go dtí thart ar 63,000 anois. Daingníonn an fás beagnach 7% ar fhostaithe a bhí ag obair go díreach i gceardaíocht agus i ndearadh idir 2020 agus 2022 ón tuarascáil roimhe seo ar Mheasúnú Tionchair Eacnamaíoch ar Earnáil Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann 2021 le Grant Thornton, an tionchar láidir a bhí ag infheistíocht rialtais ar an earnáil. Agus líon iomlán na bhfiontar dearaidh agus ceardaíochta á gcur san áireamh, tá 21,000 i bhfeidhm ar fud na tíre agus baineann formhór na bhfiontar sin le dearadh, thart ar 14,000. Chuir an earnáil luach eacnamaíoch iomlán de luach €4.2 billiún d'Oll-Bhreisluach (GVA) ar fáil, is ionann sin agus thart ar 1.2% den GVA a ghin geilleagar na hÉireann in 2022, arbh ionann é agus €349 billiún. Leanann DCCI, mar an ghníomhaireacht náisiúnta don earnáil dearaidh agus ceardaíochta in Éirinn, ag cur lena rannchuidiú go heacnamaíoch, go sóisialta agus go cultúrtha. Léirigh na torthaí ag deireadh bhliain a dó den straitéis cúig bliana go raibh fás os cionn 10% ar chlárúcháin ballraíochta.

 

Léirigh an suirbhé freisin go bhfuil bearta inbhuanaitheachta curtha i bhfeidhm ag 66% de ghnólachtaí dearaidh agus ceardaíochta. Tagann Ceardaíocht agus Dearadh le chéile go láidir in Éirinn chun tacú leis an ngeilleagar ciorclach. Tá an dearadh á thiomáint ag nuálaíochtaí a theastaíonn ó ghnólachtaí sa gheilleagar ciorclach agus an treocht dhomhanda maidir le dearadh táirgí. Léiríonn fás bliain i ndiaidh bliana ar dhearadh mar earnáil go bhfuil níos mó ná 14,000 gnó dearaidh ag feidhmiú in éineacht le 7,000 gnó ceardaíochta.

 

In ainneoin na ndúshlán eacnamaíoch, tá fás láidir tagtha ar an earnáil, agus is minic glúin nua dearthóirí agus ceardaithe dúchasacha digiteacha á dtiomáint. Sa cheardaíocht go háirithe, tá an chruthaitheacht seo in éineacht le scileanna digiteacha dúchasacha ag ligean do ghlúin nua rath gnó ar chostas íseal a dhéanamh – is féidir leo a ngnó a sheoladh agus margaí a bhaint amach go tapa. Léiríonn taighde DCCI gur dhíol 79% díobh siúd a ghlac páirt i Suirbhé Eacnamaíoch Bliantúil Cliant 2023 táirgí trí ardáin ar líne. Is é sin, in éineacht leis an spéis atá ag tomhaltóirí a bhíonn ag plé le heispéireas an déantóra, ná gníomhaíochtaí DCCI cosúil le Mí Ceardaíochta Lúnasa agus láithreacht déantóirí i Sráidbhaile Ceardaíochta DCCI ag Bloom Bhord Bia, a thaispeáint fás láidir bliain i ndiaidh bliana. Tacaíonn an Chomhairle leis an digitiú seo trí chúrsaí oideachais agus oiliúna. Tá DCCI ag fás go digiteach chomh maith le seoladh láithreán gréasáin nua, tionscadal CRM agus córas airgeadais chun leanúint ar aghaidh ag cruthú na heagraíochta amach anseo.

 

Léirigh suirbhé ar 560 cliant DCCI a rinne athbhreithniú ar 2023 de réir Dynamics Margaidh, an figiúr díolacháin intíre 150 cliant DCCI is mó ná €81.3m, méadú beagnach 7% ó €76.1m in 2022.Tá fás tagtha freisin ar an tacaíocht don earnáil go réigiúnach. Léiríonn taighde go bhfuil 60% de ghnólachtaí ag cur lena bhfócas ar a gcuid táirgí a dhíol sa mhargadh baile, trí dháileadh miondíola. Le níos mó ná 75% de ghnólachtaí ceardaíochta ag feidhmiú lasmuigh de Bhaile Átha Cliath, tá feachtas Made Local DCCI ag méadú feasachta agus tuisceana ar tháirgí de dhéantús na hÉireann

 

Chomh maith le torthaí na tuarascála ó Shuirbhé Bliantúil ar Chliaint Eacnamaíocha 2023, Measúnú Tionchair Eacnamaíoch Grant Thornton, príomhtháscairí feidhmíochta ó KPMG agus Rianaire Sentiment Ráithiúil 2023, roinn DCCI a bhuaicphointí ó 2023. Áiríodh leis sin Showcase Ireland 2023, a ghin orduithe os cionn €25 milliún ag an seó trádála chomh maith le seoladh Acadamh DCCI. Tuairiscíodh sa suirbhé freisin gurbh ionann iomlán na n-onnmhairí a rinne freagróirí chuig an AE agus Meiriceá Thuaidh in 2023 agus €28.6m, méadú suntasach ón mbliain roimhe sin, rud a léirigh an t-éileamh ar dhearadh agus ar cheardaíocht na hÉireann ar fud an domhain. Fuair Seachtain na nDearadh, a chuir 56 imeacht ar fáil agus ar fhreastail níos mó ná 2,000 duine uirthi, aird ó cheannairí dearaidh idirnáisiúnta lena n-áirítear Tim Marlow ó Design Museum London. Reáchtáil DCCI an Mhí Ceardaíochta Lúnasa is rathúla go dtí seo, chuir an tionscnamh uile-oileáin i gcomhpháirtíocht le Craft NI agus Cork Craft & Design, 420 imeacht ar fáil ar fud na 32 contae go léir. Tá os cionn 1,767 rannpháirtí i bhfeachtas Made Local DCCI freisin, méadú os cionn 100 ón mbliain roimhe sin.

 

Dúirt Rosemary Steen, Príomhfheidhmeannach DCCI: "Ba mhaith liom buíochas a ghabháil lenár bhfoireann agus lenár mbord go léir ag DCCI as a gcuid oibre crua le linn bhliain a dó dár straitéis nua. Déanaimid ár gcuid ama a thiomnú chun tacú lenár bpobal agus tá sé spreagúil a fheiceáil conas atá an ghlúin dhigiteach ag glacadh go mór leis na huirlisí seo chun a gcuid táirgí agus gnó a chur chun cinn. Léiríonn sé freisin fíor-uaillmhian laistigh den earnáil mar léirigh 79% d'fhreagróirí ár suirbhé conas atá siad ag iarraidh a ngnó a fhás go gníomhach. Táimid ag feiceáil an fhorbairt seo ag ráta i bhfad níos tapúla ná riamh. Fágann sé sin gur am an-spreagúil é dúinn ar fad ag DCCI agus táimid ag súil go mór leis an méid atá le tabhairt i mbliana freisin.

 

Dúirt Peter Hynes, Cathaoirleach DCCI: "Molaim inniu an obair chrua agus an diongbháilteacht atá déanta ag dearthóirí agus déantóirí in Éirinn. Tá teacht aniar ceart léirithe ag earnáil an deartha agus na ceardaíochta mar atá léirithe sna huimhreacha atá á bhfoilsiú againn inniu. Tá fáilte le cur roimh an bhfócas ar an bhfás leanúnach san aistriú i dtreo cleachtais níos inbhuanaithe agus is mór an chreidiúint é do na déantóirí agus na dearthóirí go léir as a gcuid oibre go léir sa réimse seo. Chuir an earnáil go mór le geilleagar iomlán na hÉireann agus leanfaidh sí ar aghaidh ag déanamh amhlaidh."

 

CRÍOCH

Le haghaidh tuilleadh eolais preasa déan teagmháil le Elevate PR ar 01 662 5652 nó seol ríomhphost chuig [email protected]

Nóta do na hEagarthóirí: 

Faightear ráitis agus staitisticí sa phreasráiteas seo ón méid seo a leanas –

1. Torthaí taighde Grant Thornton do Chomhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann, 2024:

Rinne Grant Thornton nuashonrú taighde le déanaí ar thionchar eacnamaíoch na hearnála dearaidh agus ceardaíochta in Éirinn do Chomhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann i mí na Bealtaine 2024. Léirigh na torthaí is déanaí gur chuir earnáil an dearaidh agus na ceardaíochta leis an méid seo a leanas:

 • Bhí 63,000 duine fostaithe san Earnáil Dhearaidh agus Cheardaíochta in Éirinn in 2022; 2.4% den fhostaíocht ar fad in Éirinn;
 • Tá fás tapa tagtha ar fhostaíocht san earnáil, agus tháinig méadú 7.4% ar an bhfostaíocht iomlán idir 2020 agus 2022.
 • Tá c.21,000 Fiontar Dearaidh & Ceardaíochta i bhfeidhm in Éirinn, a bhfuil a bhformhór bainteach le Dearadh (c.14,000);
 • Tháinig méadú 9.7% ar láimhdeachas na hearnála ó 2020, ag seasamh ag €11.3bn in 2022;
 • Ghin an earnáil luach €4.2bn d'Oll-Bhreisluach (GVA), arb ionann é agus c.1.2% den GVA a ghin geilleagar na hÉireann in 2022 (€349bn).
Tá Measúnú Tionchair Eacnamaíoch ar Earnáil Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann (2021) a rinne Grant Thornton do Chomhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann nasctha anseo.

 

2.  Comhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann Suirbhé Bliantúil Eacnamaíoch Cliant 2023 a rinne Dynamics Margaidh.

Féachann Suirbhé Eacnamaíoch Bliantúil Cliant DCCI le hionchur mionsonraithe a fháil ar fheidhmíocht gnólachtaí sa tionscal dearaidh agus ceardaíochta in Éirinn agus i measc gnólachtaí roghnaithe thar lear. D'fhreagair 560 gnólacht an suirbhé a dhírigh ar ghníomhaíocht 2023, trí nasc a seoladh trí ríomhphost chuig bunachar sonraí cliant DCCI i Ráithe 2, 2024.

 

3. Áirítear na colúin straitéiseacha seo a leanas i Straitéis Chomhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann 2022 – 2026 :

 • Cumas agus acmhainn a fhorbairt chun fás athléimneach a sholáthar
 • Dearadh a chur chun cinn ar fud na hÉireann
 • Inbhuanaitheacht a threorú agus a léiriúCommon enabler: comhairle a sheachadadh a sheasfaidh amach anseo

 

Tá straitéis iomlán DCCI 2022-2026 ar fáil anseo.

 

Tuilleadh eolais:

Téigh i dteagmháil le Eimear Harding, Bainisteoir Cumarsáide agus Gnóthaí Poiblí, DCCI, 083 023 8743 nó seol ríomhphost chuig [email protected]

Le haghaidh faisnéise preasa déan teagmháil le Claire Feely ag Elevate PR, 01 662 5652 nó seol ríomhphost chuig [email protected]

 

Maidir le Comhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann
Is í Comhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann an ghníomhaireacht náisiúnta ceardaíochta agus dearaidh in Éirinn, tacaímid le dearthóirí agus le déantóirí a ngnólachtaí a fhorbairt ar bhealach inbhuanaithe, agus tacaímid le tairbhí sochaíocha na ceardaíochta agus an dearaidh. Tá gníomhaíochtaí DCCI maoinithe ag an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta trí Fhiontraíocht Éireann. Tá 64 balleagraíocht agus os cionn 3,600 cliant cláraithe ag DCCI faoi láthair.

www.dcci.ie @dccireland